glamour ladies event voorwaarden

    

HUURVOORWAARDEN

 

Definities

In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

Glamour Ladies event Vroomshoop

Standhouder:

Degene die van de organisatie een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen betreffende deelname aan de Glamour Ladies event

Organisatie:

PartyRoos Events;

Inschrijfformulier:

Het inschrijfformulier Glamour Ladies event 

Gehuurde ruimte:

De door de organisatie aan de standhouder toegewezen presenteertafel, XL “shop in shop” of standplaats voor kleine aanhanger, verkoopwagens. Deze op aanvraag.

Standhuurbedrag:

Het door de standhouder verschuldigde bedrag zoals vermeld op de door de organisatie opgemaakte factuur.

Toepassing huurvoorwaarden

Deze huurvoorwaarden gelden voor de standhouders van Het Glamour Ladies event 2013.

Plaats en tijdstip

Het Glamour Ladies event  zal worden gehouden 3 en 4  maart 2015 van 18.00 uur tot 22.30 uur in het pand aan de Afrikalaan 1 te Vroomshoop

.De organisatie behoudt zich het recht voor de vastgestelde data, openingstijden en plaats te wijzigen zonder dat de standhouder recht heeft op schadevergoeding. De eventuele wijzigingen zullen schriftelijk aan de standhouder worden doorgegeven.

De standhouder is verplicht tijdens de openingsuren zelf of door middel van een plaatsvervanger aanwezig te zijn in zijn standruimte en deze toegankelijk te stellen voor het publiek. De standhouder dient zelf zorg te dragen voor opbouw, afbouw dan/wel inrichting binnen de daarvoor gestelde tijden en voorwaarden.

 

Inschrijving

Degene die het inschrijfformulier ondertekent, wordt geacht hier namens het deelnemende bedrijf volledig bevoegd voor te zijn. De organisatie behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren.

De organisatie heeft de bevoegdheid de haar ter beschikking staande standruimte aan standhouders toe te wijzen.

Met de wensen van de standhouders wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden.

Het is niet toegestaan een andere ruimte dan de door de organisatie toegewezen standruimte in gebruik te nemen.

De organisatie behoudt zich het recht voor om in uitzonderingsgevallen voor aanvang van de daadwerkelijke inrichting van de Glamour Ladies event de aan de standhouder toegewezen stand te wijzigen zonder dat laatstgenoemde op enige wijze recht kan doen gelden op schadevergoeding.

Betalingsvoorwaarden

Betaling van de huur van de gehuurde ruimte en bijkomende kosten dienen te geschieden binnen één maand na factuurdatum. De organisatie behoudt zich het recht voor om standhouders die niet voldaan hebben aan hun betalingsverplichting de toegang tot de te Glamour Ladies event ontzeggen. Bij aanmelding binnen 15 dagen voor aanvang van Glamour Ladies event dient het verschuldigde bedrag per ommegaande te worden overgemaakt. Bij niet tijdige betaling is de standhouder alle kosten van rechtsbijstand, de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten 15% over de verschuldigde geldsom bedragen, met een minimum van 200 euro. Tevens is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd.

Annulering door organisatie

Het is de organisatie voorbehouden om zonder opgaaf van redenen te besluiten het Glamour Ladies event geen doorgang te laten vinden. De overeenkomst van huur en verhuur wordt dan als vervallen beschouwd en reeds verrichte betalingen worden gerestitueerd. De standhouder kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten.

Alleen gewichtige omstandigheden geven de organisatie het recht de Glamour Ladies event geen doorgang te laten vinden.

Annulering door standhouder

Indien een standhouder de overeenkomst wenst te annuleren dient dit schriftelijk per aangetekend schrijven plaats te vinden en is de organisatie zonder verdere ingebrekestelling gemachtigd hem een vergoeding in rekening te brengen

volgens onderstaande percentages van het totaal overeengekomen stand huurbedrag:

-30% van het stand huurbedrag bij annulering in de zesde tot en met de vierde maand voor de datum van de Glamour Ladies event

-50% van het stand huurbedrag bij annulering in de derde tot en met de tweede maand voor de datum van de Glamour Ladies event

-100% van het stand huurbedrag bij annulering in de laatste maand voor de datum van de Glamour Ladies event

Alle bedragen worden verhoogd met de wettelijke verschuldigde BTW.

 

Risico en aansprakelijkheid

Deelname aan de Glamour Ladies event is geheel voor eigen risico van de standhouder. De standhouder vrijwaart de organisatie tegenover iedere derde voor aanspraken op vergoeding van schade geleden ten gevolge van zijn deelname.

 De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor vermissing van en schade aan goederen. De standhouder is verplicht zorg te dragen voor een juiste aansprakelijkheidsverzekering voor aansprakelijkheid jegens derden en een verzekering tegen diefstal, brand en andere schade aan de geëxposeerde artikelen of andere eigendommen van de standhouder tijdens de opbouw, de fairdagen en de afbouwperiode.

De organisatie zorgt buiten de openingstijden voor beveiliging door middel van een deur met sloten dat het pand afsluit  zonder dat zij enige aansprakelijkheid voor diefstal, vernielingen of anderszins op zich neemt.

Opvolgen voorschriften

De standhouder is ten aanzien van de presenteer tafel en shop in shop en het betreden van het pand – verplicht de voorschriften en aanwijzingen van of namens de organisatie, brandweer, beveiliging of andere functionarissen, belast met het handhaven

van orde en veiligheid, op te volgen.

De standhouder verplicht zich gedurende de opbouw, en de afbouw van de Glamour Ladies event de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Aanbod

Op het Glamour Ladies event kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld die naar het inzicht van de organisatie in overeenstemming zijn met het concept van de Glamour Ladies event.

Een standhouder heeft niet het alleenrecht op verkoop van producten of productgroepen of het leveren van diensten.

Opbouw / afbouw

Informatie betreffende de aanrijroute en overige relevante zaken wordt minimaal 7 dagen voorafgaand aan het Glamour Ladies event verspreid onder de standhouders.

De gehuurde ruimte dient uiterlijk dinsdag 3 maart 2015 om 17.30 uur ingericht zijn. U mag vanaf dinsdag 4 maart 2015 om 11.00 uur beginnen met opbouwen, of eerder op aanvraag indien mogelijk.

Op woensdag 11 december om 22.30 uur mag u beginnen met opruimen. Uw plek dient de donderdag 13 december voor 12.00 uur leeg te worden opgeleverd!

De standhouder dient de gehuurde ruimte schoon te houden. Het is niet toegestaan om op de laatste dag van Glamour Ladies event vóór 22.30 uur te beginnen met de ontruiming van de presenteer tafel/ shop in shop. De standhouder is zelf verantwoordelijk voor de afvoer van de afvalstoffen.

De standhouder is verplicht de door hem gehuurde ruimte in de oorspronkelijke staat achter te laten. De ruimte dient geheel schoon opgeleverd te worden, het geen inhoudt dat afval geheel verwijderd dient te zijn. Bij in gebreke blijven zal dit op kosten van de standhouder worden schoongemaakt. Indien de gehuurde ruimte niet tijdig is ontruimd, is de organisatie gerechtigd in of bij de ruimten aanwezige materialen, goederen of emballage van de standhouder te doen verwijderen en op kosten van de standhouder op te slaan.

Verbodsbepalingen

Het is de standhouder verboden:

-luifels, parasols, (party)tenten of ander meubilair te plaatsen, anders dan een stoel voor iedere deelnemende standhouder en/of stoelen voor deelnemers aan een workshop;

- de gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren, zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie

- reclamemateriaal aan te bieden buiten de door de standhouder gehuurde ruimte;

- dranken en spijzen aan te bieden zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie;

- zonder toestemming van de organisatie gebruik te maken van geluidsversterkende apparatuur;

- in algemene zin hinder te veroorzaken voor andere standhouders of bezoekers;

- de ruimte achter de presenteertafels en shop en shop te gebruiken voor opslag en afval.

- gaten te boren in het gebouw.


De organisatie kan besluiten tot verwijdering van de standhouder zonder enige aanspraak op schadevergoeding.

Bij niet opvolgen van deze voorschriften en aanwijzingen van of namens de organisatie kunnen op kosten van de standhouder de noodzakelijk geachte voorzieningen worden getroffen.

Indien de gehuurde ruimte niet tijdig of niet conform de gemaakte afspraken door de standhouder in gebruik wordt genomen, dan wel de presentatie tafel of shop in shop geheel of gedeeltelijk voortijdig wordt afgebroken, ontruimd of onbemand wordt achtergelaten, dan wel de standhouder de huurprijs of enig aan kosten verschuldigd bedrag niet geheel of niet tijdig voldoet, is de organisatie gerechtigd te verklaren dat zij de huurovereenkomst als onmiddellijk ontbonden beschouwt.

Zij kan alsdan de betreffende ruimte opnieuw verhuren onder gehoudenheid van de standhouder tot betaling van de schadevergoeding gelijk aan het reeds verschuldigde bedrag van huur en eventueel bijkomende kosten, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst nodig is en zonder dat de standhouder enig recht kan doen op restitutie van huurpenningen of reeds betaalde kosten of vergoedingen van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden.

Brandmaatregelen

Alle brandbare materialen dienen brandvertragend te zijn geïmpregneerd. Het is niet toegestaan om gasflessen in een het gebouw te plaatsen. Open vuur, zoals kaarsen, is niet toegestaan. Er mag geen stro of zeer brandbaar materiaal als bodemmateriaal in het pand worden geplaatst.

De standhouder dient op eigen veiligheid te letten in verband met vluchtwegen. Stand presentaties, met name van machines en bewegende/hangende attributen, dienen altijd veilig voor het publiek en de omgeving te worden opgesteld.

Er mogen geen veranderingen dan wel aanpassingen worden gedaan aan de reeds aangelegde bekabelingen/bedradingen.

Slotbepaling :

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de huurvoorwaarden waaraan de standhouders gehouden zullen zijn.