Voorwaarden Paasshow

HUURVOORWAARDEN

Definities
In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

Puur Genieten fair:
De grote paasshow 2015 Vroomshoop


Standhouder:
Degene die van de organisatie een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen betreffende
deelname aan de paas show
Organisatie:
PartyRoos Events;

Inschrijfformulier:
Het inschrijfformulier grote paasshow 2015

Gehuurde ruimte:
De door de organisatie aan de standhouder toegewezen pagodetent, open plaats en/of
kraam.

Standhuurbedrag:
Het door de standhouder verschuldigde bedrag zoals vermeld op de door de organisatie
opgemaakte factuur.

Toepassing huurvoorwaarden
Deze huurvoorwaarden gelden voor de standhouders van Paasshow 2015
Plaats en tijdstip
De grote paasshow zal worden gehouden op  6 april 10.00 tot 16.30 uur te Vroomshoop.

De organisatie behoudt zich het recht voor de vastgestelde data, openingstijden en plaats te
wijzigen zonder dat de standhouder recht heeft op schadevergoeding. De eventuele
wijzigingen zullen schriftelijk aan de standhouder worden
doorgegeven. De standhouder is verplicht tijdens de openingsuren zelf of door middel van
een plaatsvervanger aanwezig te zijn in zijn standruimte en deze toegankelijk te stellen voor
het publiek. De standhouder dient zelf zorg te dragen voor opbouw, afbouw dan/wel
inrichting binnen de daarvoor gestelde tijden en voorwaarden.


Inschrijving
Degene die het inschrijfformulier ondertekent, wordt geacht hier namens het deelnemende
bedrijf volledig bevoegd voor te zijn. De organisatie behoudt zich het recht voor een
inschrijving te weigeren.
De organisatie heeft de bevoegdheid de haar ter beschikking staande standruimte aan
standhouders toe te wijzen.
Met de wensen van de standhouders wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden.
Het is niet toegestaan een andere ruimte dan de door de organisatie toegewezen
standruimte in gebruik te nemen.
De organisatie behoudt zich het recht voor om in uitzonderingsgevallen voor aanvang van
de daadwerkelijke inrichting van Paasshow 2015 de aan de
standhouder toegewezen stand te wijzigen zonder dat laatstgenoemde op enige wijze recht
kan doen gelden op schadevergoeding.


Betalingsvoorwaarden
Betaling van de huur van de gehuurde ruimte en bijkomende kosten dienen te geschieden
binnen één maand na factuurdatum. De organisatie behoudt zich het recht voor om
standhouders die niet voldaan hebben aan hun betalingsverplichting de toegang tot de
Paashow 2015 te ontzeggen. Bij aanmelding binnen 15 dagen voor aanvang
van Voorjaars de Puur Genieten Fair dient het verschuldigde bedrag per ommegaande te
worden overgemaakt. Bij niet tijdige betaling is de standhouder alle kosten van
rechtsbijstand, de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij
de buitengerechtelijke incassokosten 15% over de verschuldigde geldsom bedragen, met
een minimum van 200 euro. Tevens
is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd.
Annulering door organisatie
Het is de organisatie voorbehouden om zonder opgaaf van redenen te besluiten de
Voorjaarsfair geen doorgang te laten vinden. De overeenkomst van huur en verhuur wordt
dan als vervallen beschouwd en reeds verrichte betalingen worden
gerestitueerd. De standhouder kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of
vergoeding van de gemaakte kosten.
Alleen gewichtige omstandigheden geven de organisatie het recht de grote Paasshow geen doorgang te laten vinden.


Annulering door standhouder
Indien een standhouder de overeenkomst wenst te annuleren dient dit schriftelijk per
aangetekend schrijven plaats te vinden en is de organisatie zonder verdere
ingebrekestelling gemachtigd hem een vergoeding in rekening te brengen
volgens onderstaande percentages van het totaal overeengekomen standhuurbedrag:
-30% van het standhuurbedrag bij annulering in de zesde tot en met de vierde maand voor
de datum van de Paasshow
-50% van het standhuurbedrag bij annulering in de derde tot en met de tweede maand voor
de datum van de paasshow
-100% van het standhuurbedrag bij annulering in de laatste maand voor de datum van de
Voorjaars paasshow
Alle bedragen worden verhoogd met de wettelijke verschuldigde BTW.


Risico en aansprakelijkheid
Deelname aan de paasshow is geheel voor eigen risico van de
standhouder. De standhouder vrijwaart de organisatie tegenover iedere derde voor
aanspraken op vergoeding van schade geleden ten gevolge van zijn deelname.
De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor vermissing van en schade aan
goederen. De standhouder is verplicht zorg te dragen voor een juiste
aansprakelijkheidsverzekering voor aansprakelijkheid jegens derden en een verzekering
tegen diefstal, brand en andere schade aan de geëxposeerde artikelen of andere
eigendommen van de standhouder tijdens de opbouw, de fairdag en de afbouwperiode.
De organisatie zorgt buiten de openingstijden voor beveiliging door middel van een hek dat
het erf afsluit zonder dat zij enige aansprakelijkheid voor diefstal, vernielingen of
anderszins op zich neemt.


Opvolgen voorschriften
De standhouder is ten aanzien van de kraam/pagode en het betreden van het terrein –
verplicht de voorschriften en aanwijzingen van of namens de organisatie, brandweer,
beveiliging of andere functionarissen, belast met het handhaven
van orde en veiligheid, op te volgen.
De standhouder verplicht zich gedurende de opbouw, paasshow de afbouw van de
paashow de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.


Aanbod
Op de Paasshow kunnen uitsluitend goederen en diensten worden
tentoongesteld die naar het inzicht van de organisatie in overeenstemming zijn met het
concept van de Paashow.
Een standhouder heeft niet het alleenrecht op verkoop van producten of productgroepen of
het leveren van diensten. Wel proberen wij hier met de aanmeldingen rekening mee te
houden!


Opbouw / afbouw
Informatie betreffende de aanrijroute en overige relevante zaken wordt minimaal 7 dagen
voorafgaand aan de paasshow verspreid onder de standhouders.
De gehuurde ruimte dient uiterlijk maandag 6 april om 9.30 uur ingericht zijn. U mag
vanaf maandag 7.00 uur op het terrein beginnen met opbouwen.
Op maandag 6 april 2015 dient de gehuurde ruimte voor 19.00 leeg te worden
opgeleverd.
De standhouder dient de gehuurde ruimte schoon te houden. Het is niet toegestaan om op
de  dag van de paashow vóór 16.30 uur te beginnen met de ontruiming van de
kraam/pagodes. De standhouder is verantwoordelijk voor de afvoer van de afvalstoffen.
De standhouder is verplicht de door hem gehuurde ruimte in de oorspronkelijke staat achter
te laten. De ruimte dient geheel schoon opgeleverd te worden, hetgeen inhoudt dat afval
geheel verwijderd dient te zijn. Bij in gebreke blijven zal dit op kosten van de standhouder
worden schoongemaakt. Indien de gehuurde ruimte niet tijdig is ontruimd, is de organisatie
gerechtigd in of bij de ruimten aanwezige materialen, goederen of emballage van de
standhouder te doen verwijderen en op kosten van de standhouder op te slaan.


Verbodsbepalingen
Het is de standhouder verboden:
- tafels, stoelen, luifels, parasols, (party)tenten of ander meubilair te plaatsen, anders dan
een stoel voor iedere deelnemende standhouder en/of stoelen voor deelnemers aan een
workshop;
- de gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren;
- reclamemateriaal aan te bieden buiten de door de standhouder gehuurde ruimte;
- dranken en spijzen aan te bieden zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie;
- zonder toestemming van de organisatie gebruik te maken van geluidsversterkende
apparatuur;
- in algemene zin hinder te veroorzaken voor andere standhouders of bezoekers;
- de ruimte achter de kramen en pagodes te gebruiken voor opslag en afval.
De organisatie kan besluiten tot verwijdering van de standhouder zonder enige aanspraak
op schadevergoeding.


Bij niet opvolgen van deze voorschriften en aanwijzingen van of namens de organisatie
kunnen op kosten van de standhouder de noodzakelijk geachte voorzieningen worden
getroffen.
Indien de gehuurde ruimte niet tijdig of niet conform de gemaakte afspraken door de
standhouder in gebruik wordt genomen, dan wel de kraam/pagode geheel of gedeeltelijk
voortijdig wordt afgebroken, ontruimd of onbemand wordt
achtergelaten, dan wel de standhouder de huurprijs of enig aan kosten verschuldigd bedrag
niet geheel of niet tijdig voldoet, is de organisatie gerechtigd te verklaren dat zij de
huurovereenkomst als onmiddellijk ontbonden beschouwt.
Zij kan alsdan de betreffende ruimte opnieuw verhuren onder gehoudenheid van de
standhouder tot betaling van de schadevergoeding gelijk aan het reeds verschuldigde
bedrag van huur en eventueel bijkomende kosten, zonder dat
voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst nodig is en zonder dat de
standhouder enig recht kan doen op restitutie van huurpenningen of reeds betaalde kosten
of vergoedingen van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak
die ook mocht zijn geleden.

Brandmaatregelen
Alle brandbare materialen dienen brandvertragend te zijn geïmpregneerd. Het is niet
toegestaan om gasflessen in een pagode te plaatsen. Open vuur, zoals kaarsen, is zonder toezicht niet toegestaan. Er mag
geen stro of zeer brandbaar materiaal als bodemmateriaal in een pagode worden geplaatst.
De standhouder dient op eigen veiligheid te letten in
verband met vluchtwegen. Standpresentaties, met name van machines en
bewegende/hangende attributen, dienen altijd
veilig voor het publiek en de omgeving te worden opgesteld.
Er mogen geen veranderingen dan wel aanpassingen worden gedaan aan de reeds
aangelegde bekabelingen/bedradingen.


Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie. De
organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de
huurvoorwaarden waaraan de standhouders gehouden zullen zijn.